Ngano dza Tsuro na Gudo

Ngano dza Tsuro na Gudo

Paperback (27 Jul 2022) | Undetermined

  • $10.50
Add to basket

Includes delivery to the United States

10+ copies available online - Usually dispatched within 7 days

Other formats/editions

Publisher's Synopsis

Ngano dza Tsuro na Gudo dzinofarirwa neruzhinji rwe Zimbabwe. Vana vazhinji vakakura vachinzwa ngano idzi. Isu ve Sarura Kids tinofara nekukuwunzirai ngano dzatinoudzwa na Gogo Alice. Ngano idzi dzine mifananidzo yakasiyana siyana inovaraidza nekufadza vana zvose nevakuru. Bhuku rino rine ngano shanu dzakanyorwa neChiShona.

Book information

ISBN: 9798210525710
Publisher: Blurb, Inc.
Imprint: Blurb
Pub date:
Language: Undetermined
Number of pages: 48
Weight: 59g
Height: 203mm
Width: 127mm
Spine width: 3mm