TGAU Ffrangeg CBAC

TGAU Ffrangeg CBAC Llyfr Athrawon

Paperback (18 May 2017) | English,Welsh

Not available for sale

Includes delivery to USA

Out of stock

This service is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Other sellers available

Synopsis

Crown House Publishing have worked closely with WJEC on a new series of endorsed textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications. They are designed for the teaching of French, German and Spanish through the medium of Welsh.

The teacher guides accompany each textbook, providing guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.

Mae Crown House Publishing wedi gweithio'n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau wedi eu cymeradwyo ar gyfer ieithoedd tramor modern, sy'n cyd-fynd a'r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i'w haddysgu o 2016 ymlaen a'u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae'r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol, i gefnogi dysgwyr drwy heriau'r manylebau newydd. Fe'u cynlluniwyd i addysgu Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r llyfr athrawon yn mynd law yn llaw a phob gwerslyfr, gan ddarparu nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal a CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal a chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

Book information

ISBN: 9781785832314
Publisher: Crown House Publishing
Imprint: Crown House Publishing
Pub date:
DEWEY: 448.249166
DEWEY edition: 23
Language: English,Welsh
Number of pages: 120
Weight: 305g
Height: 254mm
Width: 203mm