BEING MORTAL

BEING MORTAL

Paperback (05 Jan 2018) | Marathi

  • $26.67
Add to basket

Includes delivery to USA

10+ copies available online - Usually despatched within 7 days

Synopsis

IS IT TIME THE MEDICAL PROFESSION RETHOUGHT ITS APPROACH TO THE OLD AND TERMINALLY ILL? IN WHAT WAY? SHOULD DOCTORS BE TRAINED TO PREPARE PEOPLE TO DIE RATHER THAN SIMPLY BE KEPT ALIVE AS LONG AS POSSIBLE? IN BEING MORTAL, ATUL GAWANDE ADDRESSES THESE QUESTIONS AND ARGUES THAT AN ACCEPTANCE OF MORTALITY MUST LIE AT THE HEART OF THE WAY WE TREAT THE DYING. QUESTIONING, PROFOUND AND DEEPLY MOVING, BEING MORTAL IS A MUST-READ. ""अलीकडे वाढत चाललेल्या सरासरी आयुर्मानामुळे आणि दुभंगत चाललेल्या कुटुंबव्यवस्थेमुळे वार्धक्य ही कटकटीची बाब होऊन बसली आहे. कुणाच्या तरी आधाराशिवाय आपली दैनंदिनीही न उरकू शकणारं वार्धक्य आणि विकलांग करणाऱ्या असाध्य आजारानं ग्रस्त असलेले रुग्णाईत हे दोन मोठे प्रश्न आहेत. औषधोपचार आहेतच; पण त्यासोबतच उरलेलं आयुष्य चांगलं कसं घालवता येईल, हाही एक दृष्टीकोन असायला हवा. अशा असाध्य आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांमध्ये आणि वार्धक्यानं असहाय असलेल्या परावलंबी व्यक्तींमध्ये केवळ वैद्यकीय उपचार पुरेसा ठरत नाही; तर कुणाचा तरी मदतीचा हात महत्त्वाचा ठरतो, कुणीतरी समजून घेणं गरजेचं ठरतं तसेच विशिष्ट वेळापत्रकात बांधून आपली शुश्रूषा होतेय असं न वाटता, मिळणाऱ्या स्वायत्ततेचा थोडाफार उपयोग जगण्यासाठी करता येणंही गरजेचं असतं. याच भावना आणि उरलेलं आयुष्य सुखकर कसं होईल याचा विचार या पुस्तकामध्ये आहे. मृत्यूनं रुग्णावर झडप घालण्यापूर्वी त्याच्या चिमटीतून सुटणाऱ्या आयुष्याच्या अरुंद आणि अनिश्चित काळामध्ये मनाजोगं जगून घेण्याचा प्रयत्नही सफलपणे करता येतो. फक्त त्यासाठी हवी आहे थोडीशी मदत- जवळच्या व्यक्तींची आणि वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची, जे स्पष्टपणे रुग्णाला सगळ्या गोष्टींची कल्पना देऊन, त्या अंतिम क्षणातही त्या आजारातून त्याला पूर्णपणे बरे करण्याची हमी देतात. येथे उपचारापेक्षाही गरज असते ती उरलेलं आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी मदत करण्याची, ते वेदनामुक्त करण्याची आणि त्या अंतिम क्षणात शक्य तेवढं मनाप्रमाणे जगत आपल्या आवडत्य

Book information

ISBN: 9789387789555
Publisher: Repro Books Limited
Imprint: Mehta Publishing House
Pub date:
Language: Marathi
Number of pages: 274
Weight: 349g
Height: 216mm
Width: 140mm
Spine width: 16mm